Zaštita ličnih podataka

Sistem COBISS.SR je usaglašen sa odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

Biblioteke punopravne članice COBISS.SR sistema, kao administratori ličnih podataka, odgovorne su za sakupljanje, čuvanje i obradu ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, Zakonom o bibliotečko-informacionoj delatnosti, Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti i drugim pravnim aktima u skladu sa svrhom za koju se podaci skupljaju, čuvaju o obrađuju.

IZUM (Institut informacionih nauka Maribor), koji se bavi razvojem i funkcionisanjem sistema i servisa COBISS.SR, na osnovu ugovora obavlja usluge obrade ličnih podataka u ime i za račun administratora ličnih podataka, uz sprovođenje organizacionih i tehničkih mera za obezbeđivanje zaštite ličnih podataka. Te mere obuhvataju sprečavanje slučajno ili namerno neovlašćeno uništavanje podataka, njihovo menjanje ili gubitak, kao i neovlašćenu obradu.

Lične podatke mogu da obrađuju samo, za to određeni, zaposleni kod administratora ličnih podataka u bibliotekama punopravnim članicama COBISS.SR sistema i zaposleni u IZUM-u, kada je to potrebno zbog prirode njihovog posla, pri čemu je obezbeđeno naknadno utvrđivanje obrada ličnih podataka.

Za tekst je odgovoran Nacionalni COBISS center (NCC). Za sva pitanja u vezi sa uslovima upotrebe i zaštitom ličnih podataka obratite se NCC-u.