Заштита личних података

Систем COBISS.SR је усаглашен са одредбама важећег Закона о заштити података о личности Републике Србије.

Библиотеке пуноправне чланице COBISS.SR система, као администратори личних података, одговорне су за сакупљање, чување и обраду личних података у складу са Законом о заштити података о личности Републике Србије, Законом о библиотечко-информационој делатности, Законом о научно-истраживачкој делатности и другим правним актима у складу са сврхом за коју се подаци скупљају, чувају о обрађују.

ИЗУМ (Институт информационих наука Марибор), који се бави развојем и функционисањем система и сервиса COBISS.SR, на основу уговора обавља услуге обраде личних података у име и за рачун администратора личних података, уз спровођење организационих и техничких мера за обезбеђивање заштите личних података. Те мере обухватају спречавање случајно или намерно неовлашћено уништавање података, њихово мењање или губитак, као и неовлашћену обраду

Личне податке могу да обрађују само, за то одређени, запослени код администратора личних података у библиотекама пуноправним чланицама COBISS.SR система и запослени у ИЗУМ-у, када је то потребно због природе њиховог посла, при чему је обезбеђено накнадно утврђивање обрада личних података.

За текст је одговоран Национални COBISS центар (NCC). За сва питања у вези са условима употребе и заштитом личних података обратите се NCC-у.